I Karczewski Bieg Święta Niepodległości 11.11.2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie serdecznie zaprasza na I Karczewski Bieg Święta Niepodległości 11.11.2019 r.

Regulamin I Karczewskiego Biegu Święta Niepodległości 11.11.2019r.

 1. ORGANIZATOR
 2. Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
 3. Biuro zawodów w miejscu startu- mety Pomnik Orła Białego – Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

II CEL

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

 1. Promocja zdrowego stylu życia.
 2. Bieg zawarty w programie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Karczewie

III TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Bieg odbędzie się 11.11.2019r.; start dzieci o godz. 13.30; dorosłych 13.45;
 2. Miejsce startu oraz mety przy Pomniku Orła Białego
 3. Dystans 5 km. / dwie pętle po 2.5 km / dzieci dystans ok. 150 m /dookoła Skweru z Pomnikiem Orła Białego/
 4. Dekoracja zwycięzców około godz. 14.30
 5. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Karczewa o nawierzchni asfaltowej- Warszawska, Świderska, Bohaterów Westerplatte dalej Otwocka – Leśna – Kościelna.

III POMIAR CZASU

1.Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę PROTIMER

 1. Każdy zawodnik otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem startowym

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Kategorie: dzieci – dziewczęta rocznik 2010/11; chłopcy 2010/11;
 2. Kategoria Open Kobiet i Mężczyzn
 3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest wpłata wpisowego 10 zł. / tylko osoby dorosłe/ oraz złożenie przed startem przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu; w biegu dzieci oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna/ druk do pobrania na stronie internetowej organizatora/
 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy umieszczony na koszulce z przodu  na klatce piersiowej. Brak numeru powoduje dyskwalifikację.
 5. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się  z regulaminem biegu, a w razie udziału w nim jego akceptacji.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.
 8. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych w Biurze Zawodów / miejsce startu/ mety w dniu zawodów w godz. 12.30-13.15;
 9. Limit zgłoszeń na listę startową 200 osób.

V  ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1.Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na adres:

www.protimer.pl/bio/715/karczewski-bieg-niepodległosci/register umieszczony na stronie MOSiR Karczew do dnia 07.11.2019r.;

2.Wpłaty 10 zł. należy dokonać na konto MOSiR w Karczewie;

3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VI KATEGORIE I NAGRODY

 1. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.
 2. Za miejsca I-III puchary.
 3. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale i koszulki.

VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 2. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.karczew.pl

4.Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania się pomieszczenia OSP w Karczewie Rynek Zygmunta Starego 35 i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu.

5.Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu.

6.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 1. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział

w I Karczewskim Biegu Święta Niepodległości 11.11.2019 r.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki podopiecznego/podopiecznej

……………………………………………………………………………………………………………………ur. …………………………………..

w I Karczewskim Biegu Święta Niepodległości. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem, zapoznałam się z treścią regulaminu i wypełniłem/ wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Organizator MOSiR  Karczew, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

Karczew, 11.11.2019 r.                       czytelny podpis rodzica/opiekuna …………………………………………………..

nr telefonu rodzica/opiekuna ……………………………………………..

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa i nie ma przeciwwskazań abym brał/brała udział w

biegu na 5 km w I Karczewskim Biegu Święta Niepodległości w dniu 11.11.2019 r.

(imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………….…

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu.

11.11.2019 r.……….…………………………………

podpis

 

 

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, wizerunek.
 2. Dane osobowe uczestników podczas I Karczewskiego Biegu Święta Niepodległości 11.11.2019 r. przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia biegu, promocji, przesyłania informacji.
 4. Przeprowadzenie biegu będzie w szczególności dotyczyło: rejestracji uczestnika, przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej i ustalenia wysokości opłaty startowej, prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez

ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i innego podmiotu wybranego przez Organizatora, prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów, weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, ,wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera w trakcie biegu i na mecie oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także na mecie, bezpośrednio po zakończeniu biegu, wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia biegu. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora.

 1. Administratorem danych osobowych osób jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie z siedzibą: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55, telefon: 22 780 62 80, email:sport.mosir@karczew.pl
 2. 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są zgody osób, których dane dotyczą.
 3. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą firmy współpracujące przy organizacji biegu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione spikerom na trasie i mecie biegu, kibicom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do Administratora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie z siedzibą: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55, telefon: 22 780 62 80, email:sport.mosir@karczew.pl
 5. Uczestnikom, których dane będą przetwarzane przysługują następujące prawa:

-żądania dostępu do danych osobowych,

-żądania sprostowania danych osobowych,

-żądania usunięcia danych osobowych,

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-do przenoszenia danych osobowych,

-do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją, dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej albo do momentu wycofania zgody.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Administratora w celu realizacji „I Karczewskiego Biegu Święta Niepodległości”

„Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej www.karczew.pl, www.mosir.karczew.pl, w piśmie samorządowym Gminy Karczew „Głos Karczewa” oraz na portalu społecznościowym Facebook przez Administratora danych osobowych w związku z uczestnictwem w I Karczewskim Biegu Święta Niepodległości.

 

……………………………….

Data podpis