„Lato w mieście” w MOSiR Karczew

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Lato w mieście”

REGULAMIN akcji „LATO W MIEŚCIE” w MOSiR Karczew
– lato 2019

§1. 1.Regulamin akcji „Lato w mieście” obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Uczestnikami akcji „ Lato w mieście” są dzieci z roczników 2002-2012.
3. Rodzic/opiekun pozostawiający młodsze dziecko deklaruje tym samym, że dziecko będzie
uczestniczyło w zajęciach skierowanych dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich.

§2.1 Zgłoszenie na akcje organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie jest możliwe poprzez wypełnienie karty uczestnika – załącznik nr 1 do regulaminu dostępnej na stronie internetowej www.mosir.karczew.pl lub w sekretariacie MOSiR-u.

§3.1 Podpisanie karty uczestnika oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

§4.1 Uczestnicy akcji „Lato w mieście” przebywają pod stałą opieką animatorów/ wychowawców od godz. 9.00 do godz. 13.00.
2. Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
3. Ilość miejsc ograniczona do 60 osób dziennie, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

§5.1 Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

§6.1 Dowóz i odbiór dziecka – uczestnika akcji „Lato w mieście: odbywa się we własnym zakresie rodziców i na własny koszt.

§7. 1Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z akcji „Lato w mieście” u opiekuna/wychowawcy.

§8.1 Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica /Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic /Opiekun informuje telefonicznie animatora tel. 22 780 62 80.

§9.1 W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie – karta uczestnika zał. Nr 1.

§10.1. Uczestnicy akcji „Lato w mieście” mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas akcji „Lato w mieście”,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji „Lato w mieście”,
d) uzyskania niezbędnej pomocy od animatorów lub kierownika .

§11. 1Uczestnicy akcji mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom animatorów,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia i stroju sportowego,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
i) natychmiastowego powiadomienia animatora o zaistniałych problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem akcji „Lato w mieście”, regulaminem oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć, zamieszczanymi na stronie internetowej organizatora – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie: www.mosir.karczew.pl

§12.1 Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.

§13.1 Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń animatorów, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „Lato w mieście”.

§14.1 Organizator akcji zobowiązuje się do zapewnienia:

a) wykwalifikowanej opieki instruktorskiej do zajęć sportowych,
b) realizacji zajęć zgodnych z programem akcji „Lato w mieście”,
c) sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć,
d) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika akcji o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
e) infrastruktury do realizacji programu akcji z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej,

§15. 1Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników akcji „Lato w mieście”.

§16.1 Organizatorzy akcji „Lato w mieście” zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.

§17.1 Przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach organizacji akcji „lato w mieście” jest Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew (dalej, jako „Administrator”).
2. Uczestnicy akcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres) przez Organizatora MOSiR Karczew wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji półkolonii. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (w tym zdjęcie), na stronie internetowej MOSiR Karczew
4. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych u Administratora: e-mail: iodo@karczew.pl
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją organizacji akcji Lato w mieście.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar gospodarczy.
7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia półkolonii, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.
8. Uczestnikom akcji Lato w mieście przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom akcji Lato w mieście w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez uczestników jest wymagane dla prawidłowej realizacji akcji Lato w mieście.
11. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
§18.1 W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz decyzje Dyrektora MOSiR lub osoby przez niego wyznaczone.

Załącznik nr 1 do regulaminu Lato w mieście

Karta uczestnika akcji „ Lato w mieście” odbywającej się
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
19 – 30.08.2019 r.

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….….

Data urodzenia, PESEL …………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna…………………………………………………………………

Nr telefonu rodzica/ opiekuna…………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez MOSiR w Karczewie podczas akcji „ Lato w mieście”

…………………………………………
Data, podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć prowadzonych w MOSiR
w Karczewie podczas akcji „ Lato w mieście”

………………………………………….
Data, podpis rodzica (opiekuna)

Zobowiązuje się do odbioru dziecka z zajęć prowadzonych w MOSiR w Karczewie podczas akcji
„ Lato w mieście”

…………………………………………
Data, podpis rodzica(opiekuna)

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka, wykonywanych podczas akcji
„ Lato w mieście” w lokalnej prasie i na stronie internetowej MOSiR

…………………………………………
Data, podpis rodzica (opiekuna)

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka
Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………

Uwagi o zdrowiu dziecka, przyjmowane leki, alergie i inne ważne informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki podczas udziału w zajęciach sportowych w MOSiR Karczew /
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na podjęcie akcji ratunkowej, w tym wezwanie karetki, zabiegi diagnostyczne
Karczew, dnia…………………… ………………………….
podpis rodzica / opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew, mojego dziecka ……………………………………………………………….. na potrzeby realizacji akcji „Lato w mieście” zgodnie z rozporządzeniem RODO.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana na piśmie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją akcji „Zima w mieście” w materiałach reklamowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

…………………………….………………………………………
Data, podpis rodzica (opiekuna)