Ogłoszenie o naborze

Dyrektor MOSIR Karczew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy.
Szczegóły w rozwinięciu…


 Forma zatrudnienia: umowa o pracę , 1 etat.

Praca także w weekendy, oprócz świąt państwowych w równoważnym systemie pracy;

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika gospodarczego:

– wymagania minimum zawodowe;
– posiadanie doświadczenia zawodowego;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
– niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
-gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
– mobilność i dyspozycyjność czasowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– prace sprzątające, na terenach obiektów Ośrodka;
– pomoc przy obsłudze imprez i zawodów sportowych ;
– dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
– nadzór nad środkami i przyborami do utrzymania czystości;

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

– krótki list motywacyjny i życiorys (CV) z danymi do kontaktu ;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;( w momencie zatrudnienia)
– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy, szkolenia);( w momencie zatrudnienia)
– kserokopia dowodu osobistego;( w momencie zatrudnienia)
– oświadczenie kandydata do korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;( w momencie zatrudnienia)
– zaświadczenie lekarskie.( w momencie zatrudnienia)

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 101/2001 poz. 926).

Dokumenty należy przesłać lub przynieść pod adres :
05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55 ,
tel. 22 -780 62 80,
Mail: sekretariat.mosir@karczew.pl

O zaproszeniu na rozmowę wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Ogłoszenie na stronie BIP