Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Konserwator.
Szczegóły w rozwinięciu…


Wymiar czasu pracy:
1/2, umowa o pracę na czas określony

Liczba stanowisk:1

Wymagania niezbędne:
– Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą również się ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018, poz.1260 ze zm.)
– Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
– Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
– Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie zakładu.
– Dyspozycyjność czasowa (praca w równoważnym systemie czasu pracy również w soboty i niedziele).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– Przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji instalacji technicznych na terenie obiektów MOSiR
– Pełnienie obowiązków portiera w tym wydawanie kluczy i przeglądanie monitoringu,
– Rozstawianie i sprzątanie sprzętu sportowego,
– Prace sprzątające w pomieszczeniach biurowych i sportowych w obiektach MOSIR (pomoc pracownikom gospodarczym),
– Pomoc przy obsłudze imprez i zawodów sportowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca fizyczna w hali sportowej (parter, I piętro) oraz na Orliku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
– Kserokopie świadectw pracy,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.
– Kwestionariusz osobowy,
– Oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew (pokój nr 61) lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2019r. roku z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – konserwator ” Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data doręczenia zgłoszenia. Oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko pracy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Karczew, dnia 02.01.2019r.

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna