Turniej o Puchar Burmistrza Karczewa 28.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie zaprasza na TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA KARCZEWA

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA KARCZEWA

REGULAMIN TURNIEJU

I  Postanowienia ogólne
1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie.
2. Turniej odbędzie się dnia 28.12.2019r. Rozpoczęcie o godzinie 11.00.
3. Turniej odbędzie się na hali MOSiR w Karczewie, ul. Westerplatte 55.
4. Rozgrywki będą prowadzone w składach pięcioosobowych.

II Zasady turnieju
Szczegółowy system rozgrywek oraz harmonogram zostanie podany w dniu turnieju.

III Drużyny
1. W meczu na boisku może przebywać skład pięcioosobowy (4+1 bramkarz).
2. Drużyny obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie.
4. Drużyna może liczyć maksymalnie 6 zawodników (5 na boisku + rezerwowy).

 1. Turniej jest przeznaczony dla dorosłych. Mogą brać udział osoby, które ukończyły 16. rok życia za okazaniem zgody rodzica / opiekuna.IV Zasady gry
  1. Obowiązują zasady gry w piłkę nożną z kilkoma modyfikacjami:
  a) zmiany zawodników w meczu mogą odbywać się sposobem \”hokejowym\”, bez ograniczeń ilościowych, z zachowaniem porządku,
  b) złośliwe faule oraz niesportowe zachowania będą karane czasowym wykluczeniem zawodnika z gry na dwie, trzy lub pięć minut,
  c) nie obowiązuje przepis o spalonym,
  d) rzut wolny – wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 7 metrów od piłki,
  e) rzut od bramki, wrzut z autu, rzut z rogu – według przepisów gry w piłkę nożną.
 2. f) rzut karny z odległości 9 m.
  Inne rozstrzygnięcia – z zachowaniem zdrowego rozsądku, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.V Punkty, kary i kolejność w tabeli

W przypadku systemu rozgrywek z podziałem na grupy:
1. W fazie grupowej drużynie przyznaje się za wygrany mecz trzy punkty, za remis jeden punkt, za przegraną zero punktów.
2. O miejscu w grupie decyduje:
(1) liczba punktów,
(2) wynik bezpośrednich spotkań,
(3) różnica bramek,
(4) bramki strzelone,
(5) seria rzutów karnych między zainteresowanymi zespołami (po 3, a potem do skutku).

VI System rozgrywek faza pucharowa

 1. Szczegółowy system rozgrywek fazy pucharowej zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.
 2. W fazie pucharowej i meczach o miejsce decyduje wynik spotkania. W przypadku remisu seria rzutów karnych ( po 3, a potem do skutku)VII Sprawy organizacyjne
 3. Ostateczny termin zgłaszania drużyn to 27.12.2019r. godz. 16:00. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie MOSiR lub e-mailem na adres sekretariat.mosir@karczew.pl
  2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki w trakcie turnieju na terenie ośrodka sportowego
  i w plenerze organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
  5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w czasie trwania turnieju.
  6. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz dokument tożsamości.
  7. Turniej ma charakter charytatywny. Podczas trwania imprezy będzie prowadzona zbiórka na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.
  8. Organizator zapewnia po jednej zgrzewce wody na zespół.
  9. Przedstawicielem organizatora d.s. turnieju jest: Angelika Piwek 506570766
  10. Drużyny prosimy o punktualne przybycie oraz podanie list zawodników.
 6. W razie powstania ewentualnych szkód w trakcie imprezy wyrządzonych przez uczestników turnieju, uczestnik zostanie obciążony kosztami powstałych strat przez organizatora
  12. W sprawach spornych oraz takich, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, decyduje organizator turnieju.

VIII

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, reprezentowany przez p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie, e-mail: sekretariat.mosir@karczew.pl, tel. (22) 780 62 80.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu realizacji Turnieju Charytatywnego o puchar Burmistrza Karczewa w dniu 28 grudnia 2019 r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na stronie internetowej www.karczew.pl, www.mosir.karczew.pl, w piśmie samorządowym „Głos Karczewa” oraz na portalu społecznościowym facebook[1] .
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3,6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Turnieju Charytatywnym o Puchar Burmistrza Karczewa w dniu 28 grudnia 2019 r..

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego wydania decyzji, w tym również w celu dokonania profilowania.HARMONOGRAM:

Szczegółowy system rozgrywek oraz harmonogram zostanie podany w dniu turnieju.

[1] W przypadku umieszczenia zdjęć na facebooku, informujemy, że niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, to jest w USA, Jednak Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:

(https://pl-pl.facebook.com/abaut/privacyshield).

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W TURNIEJU – DANE UCZESTNIKA TURNIEJU

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………

 

Zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych tj.: imię, nazwisko w celu prowadzenia Turnieju, informowania o jego przebiegu i promocji działań organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody i podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w Turnieju.

 

 

…………………..………………………………………………

Data i podpis osoby zgłaszającej

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA CHARYTATYWNEGO TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA KARCZEWA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………… rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………….. , data urodzenia ……………………………………

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Charytatywnym  Turnieju o Puchar Burmistrza Karczewa. W celu realizacji Turnieju organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie (Administrator danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych wskazanych w dziale VIII  Regulaminu a także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.

 

Zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych tj.: imię, nazwisko, w celu prowadzenia Turnieju, informowania o jego przebiegu i promocji działań organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody i podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w Turnieju.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego